PAI dan BP Kelas 12

Bertujuan untuk: (1) menum- buhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembanngan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman pe- serta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya